Viza

Италияга виза олиш учун такдим этиладиган хужжатлар:

  1. Суровнома (итальян тилида тулдирилади, шахсий имзо билан);
  2. Фотосурат 3х4 (ок фонда 1 дона);
  3. Паспорт (янгиси): Паспортни 1-чи бетини нусхаси
  1. Паспорт (эскиси) :

Паспортни берилган муддати 8 йилдан ошмаслиги керак;

Паспортни амал килиш муддати тур тугаган кундан яна 3 ой булиши керак;

Паспортни камида 2-та бети буш булиши керак;

ОВИР мухри;

Паспортни 1-чи ва ОВИР мухрли бетларини нусхаси:

5.Тугилганлиги тугрисида гувохнома (асли ва нотариал тасдикланган нусхаси)

  1. Сугурта полиси (асли ва нусхаси);
  2. Никох тузилганлиги хакида гувохнома;
  3. Иш жойидан маълумотнома. Маълумотномада куйидагилар булиши керак:

Маълумотнома корхонанинг манзили ва телефон ракамлари курсатилган хос когозида берилади;

Унда корхонанинг тулик номи, ходимнинг шахсий маълумоти курсатилади.

Ходимнинг мансаб лавозими, ойлик иш хаки (охирги 6 ой учун) курсатилади;

Маълумотнома директор, бош хисобчи (еки ходимлар булими рахбари) томонидан имзоланган булиши керак;

Директор еки бош хисобчи учун маълумотномани – директор муовини имзолайди;

  1. Мехнат таътили еки хизмат сафари хакида маълумотнома;
  2. Мехнат дафтарчаси (асли ва биринчи бети нусхаси);
  3. Молиявий баркарорликни таъминлайдиган хужжатлар:

Валюта хисоб раками тугрисида банк маълумотномаси;

Кредит картаси нусхаси;

Кучмас мулкка эгалик хукукини берувчи хужжатлар нусхаси;

12.Сафар максадини таъминловчи хужжатлар:

Таклифнома (сафар максади курсатилган);

Таклифнома юборган корхонанинг тасдикловчи хужжатлари (гувохнома, сертификат, лицензия ва таклифномага имзо куйган шахсни шу компанияда ишлашини тасдикловчи хужжат);

Таклиф юборган шахснинг  паспорти нусхаси;

Мехмонхона брони;

Авиабилет (бориш-кайтиш) брони:

Нафакахурларга:

Нафака гувохномаси нусхаси;

Молиявий баркарорликни таъминлайдиган хужжатлар: (банк хисоб раками курсаткичи,чеклар еки йлик,хомийни иш жойидан маълумотнома,кариндошлигини тасдикловчи хужжат нусхаси);

Студентлар ва мактаб укувчилари учун:

Таълим муассасидан маълумотнома;

Студент билети нусхаси:

Хомийлик тугрисида билдирги:

Хомий иш жойидан маълумотнома;

Хомий паспортининг биринчи бети ва кариндошлигини тасдикловчи хужжат нусхаси;

Вояга етмаганлар учун:

Нотариус томонидан тасдикланган ва муддати курсатилган ишонч хати (она еки ота томонидан берилган);

Болани тугилганлик хакидаги гувохномасидан нусха;

Таълим муассасидан маълумотнома;

Хамма хужжатлар итальян тилига таржима килинган булиши керак;

Хужжатларни куриб чикиш ва виза бериш (еки бермаслик) 10 иш кунида амалга оширилади.

Консуллик  йигини 80 US$.